Kedves látogató! Az oldal jelenleg feltöltés alatt van, a tartalom nem teljes! Naprakész információért, hivja a lenti telefonszámot!

Vizsgaszabályzat

 

A horgászvizsgáztatás részletes szabályzata

Kiadva: 2020. július 31.

NÉBIH hatósági jóváhagyás időpontja: 2020. július 31.

Hatályos: 2020. augusztus 1-től

 

 

Adatvédelem

Az állami horgászvizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi előírások. A horgászvizsgára jelentkezők (a továbbiakban: vizsgázó) személyes adatait a vizsgáztatásban részt vevők kizárólag a vizsga alkalmával történő azonosítás céljából használhatják fel. A vizsgáztatásban részt vevők tudomásul veszik, hogy az így megszerzett adatokat bizalmasan kell kezelni és gondoskodni kell azok jogszabályban foglalt védelméről.

 

Felelősség és jogosultság

Az állami horgászvizsgáztatást – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (9) bekezdése alapján – a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: horgászszövetség), illetve az általa – írásbeli megállapodás útján – horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet (a továbbiakban: horgászszervezet) végezheti.

Horgászvizsgáztatásban való közreműködésre kizárólag az a szervezet vonható be, amely a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz, és a megfelelést igazoló dokumentumokat a horgászszövetséghez benyújtotta.

A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni. A vizsgák megtartása előtt legkevesebb

15 nappal köteles közzétenni a pontos vizsgahelyszínt és annak időpontját, illetve az időpontokról értesíteni a horgászszövetséget és a halgazdálkodási hatóságot. A meghirdetett horgászvizsgát a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO) legkésőbb a vizsga napját megelőző 3. naptári nap végéig (23:59-ig) kell létrehoznia. A közzététel és a horgászszövetség értesítési kötelezettsége a vizsga HORINFO rendszerben való létrehozásával is teljesíthető.

A horgászvizsga zökkenőmentes lebonyolítása a vizsgaszervező felelőssége.

A horgászvizsga bizottságok tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani.

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket és a jelen vizsgaszabályzatban foglaltakat.

 

A vizsgára történő jelentkezés és feltételei

Állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet által meghirdetett vizsganapon lehet tenni.

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot.

A horgászvizsgára feljogosított szervezet díjköteles horgászvizsga felkészítő tanfolyamot szervezhet, azonban a horgászvizsgára jelentkező személyt nem kötelezheti a tanfolyamon való részvételre. E tanfolyam díja az óránkénti 1000 Ft-ot, összesen a 3000 Ft-ot nem haladhatja meg.

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése.

Horgászvizsgára jelentkezni a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO), a regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb kiválasztásával.

A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott vizsga napját megelőző nap végéig (azaz 23:59-ig) van lehetőség.

Az állami horgászvizsga díjmentes.

Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és a távolmaradás okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 naptári napban nincs lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni. Amennyiben a vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.

A vizsgát megelőző teendők

A vizsga napján, annak megkezdése előtt a vizsgabizottsági tag köteles megnyitni az elektronikus horgászvizsga jegyzőkönyvet és megbizonyosodni arról, hogy a vizsga kiírása, a vizsgázni kívánó személyek jelentkezése a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen vizsgaszabályzatnak megfelelően történt.

A vizsgabizottsági tag köteles nyilatkozni a jegyzőkönyvben arról, hogy fennáll-e összeférhetetlenség bármely vizsgára jelentkezett személlyel szemben.

Ezt követően kerül sor a vizsgázni kívánó személyek azonosítására, melynek ellenőrzése valamely érvényes arcképes személyazonosító okmány bemutatásával történhet. A 14. életévüket be nem töltött vizsgázni kívánó személyek személyazonosságának igazolására a diákigazolvány is elfogadható.

A vizsgázó személyek – saját vagy részükre bocsátott okoseszközről – a profiljukba belépve, az online bejelentkezést követően csatlakozhatnak a vizsgára.

A fentiek teljesítését követően a vizsgabizottság jogosult elindítani a horgászvizsgát a HORINFO rendszerben.

 

A vizsgázói magatartás

A vizsgázó köteles a jelen szabályzatban foglaltakat betartani és az általános viselkedési normáknak megfelelni. A vizsgázó nem megfelelő vizsgázói magatartása azonnali kizárást von maga után. Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő a vizsga rendjének megzavarása, így minden olyan tevékenység, illetve arra irányuló szándék, amellyel jogosulatlan előnyhöz juthat a vizsgázó vagy vizsgatársa.

A vizsgázó köteles személyazonosságát hitelt érdemlő módon (a vizsga napján érvényes arcképes személyazonosító okmány, illetve diákigazolvány) igazolni. Amennyiben a vizsgázó személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgabizottság elnöke további arcképes igazolvány bemutatására köteles felszólítani a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felhívásra egyéb személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, úgy a vizsgázó vizsgára nem bocsátható.

 

Vizsgakötelezettség alóli mentesülés

Állami horgászvizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdése szerint az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját bizonyító – pl. szakorvosi vagy egyéb, a tartósan fennálló súlyos fogyatékosságot igazoló hivatalos dokumentum vagy annak hitelesített másolata – igazolás benyújtásával kell igazolni.

A Vhr. 21. § (11) bekezdése alapján a horgászszövetség, illetve az általa horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartási adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.

 

A horgászvizsga menete

A horgászvizsga elektronikus úton, a HORINFO rendszerben történik, mely a tudásszint felmérésére szolgáló teszt jellegű, feleletválasztós kérdésekből áll. A kérdések között szerepel a hazánkban leggyakrabban előforduló halfajok képről történő felismerése, illetve a képen látható halfajra illeszthető azok – a felkészítő jegyzetben ismertetett – legfontosabb jellemzőjére, esetenkénti darab- vagy méretkorlátozására, tilalmi idejére vonatkozó állítások.

A vizsga összesen 45 kérdésből áll. Ebből 35 szöveges feleletválasztó, míg 10 a halfajok képről történő felismerésén alapuló kérdés. A 10 kérdésben bemutatott halfajok képe közül hatnak őshonos fogható, kettőnek idegenhonos fogható, míg kettőnek a nem fogható, illetve a védett halfajok kategóriájába kell tartoznia.

A vizsgakérdések a NÉBIH mint halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával kerültek összeállításra.

A megjelenített kérdésekre a lehetséges válaszok közül kell a megfelelőt kiválasztania és bejelölnie a vizsgázónak.

A horgászvizsga teljesítésére legfeljebb összesen 60 perc áll rendelkezésre. A megjelenő kérdések egymás után következnek, kihagyott kérdésre való visszatérésre van lehetőség.

Értékelés:

Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ adnia.

Sikeres vizsga esetén az állami horgászvizsga bizonyítvány elektronikus úton, automatikusan kerül előállításra, mely a horgász saját profiljában megjelenítésre kerül. A sikeres horgászvizsga tényéről a horgász a horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezetek (tagszövetségek) állíthatnak ki felmerülő igény esetén hivatalos papír alapú igazolást. A sikeres vizsga ténye automatikusan bejegyzésre kerül az informatikai rendszerben, így ezt követően azonnal megnyílik a lehetőség az állami horgászjegy kiváltására.

A HORINFO rendszer az elektronikus vizsgalapokat 5 évig tárolja.

Amennyiben a vizsgázónak nem sikerül legalább 30 helyes választ adnia, vizsgája sikertelennek minősül.

 

A vizsga eredményének megtekintése

A vizsgán kapott kérdések, az azokra adott válaszok és azok helyessége közvetlenül a vizsga lezárását követően tekinthető meg a vizsgázó számára.

A vizsgázó személy kifogást vagy észrevételt a vizsgabizottság részére tehet, amelynek jogosságát köteles megvizsgálni.

Amennyiben egyes tesztkérdésekben hiba lehetősége merül fel, azt a vizsgabizottság a horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet felé köteles jelezni. Utóbbi szervezet a helytállónak vélt észrevételt köteles továbbítani a horgászszövetség részére.

A horgászszövetség köteles megvizsgálni a felmerült észrevételt, továbbá szükség esetén az észlelt hibát mielőbb ki kell javítania.

  

Magyar Országos Horgász Szövetség